Általános Szerződési Feltételek

 

1. Szerződésben résztvevők, szerződés tárgya

 

1.1.      Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések az

mint Szolgáltató (a továbbiakban: ePont) a https://e-ber.hu (továbbiakban: e-bér) weboldalán elérhető szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2.      Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse az e-bér weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá az ePont, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3.      Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások, vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4.      Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és az ePont által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval, illetve az E-mailen történt megrendeléssel  elfogadja és kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatások igénybevétele a jelen ÁSZF  szabályai alapján történik. A Felhasználó az ÁSZF elfogadását a kapott egyéni belépési azonosítókkal történő szolgáltatásba belépésével pedig visszaigazolja.

1.5.      Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a  Felhasználó, vagy Szolgáltató által történő felmondásáig, illetve a regisztráció törléséig.

 

2. Általános rendelkezések

 

2.1.      A Felhasználó a Szolgáltatásokat – azok jellegére tekintettel – kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körében használja és veszi igénybe.

2.3.      A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás előzetes regisztrációját követő ePont által történő nyilvántartásba vételétől a Szolgáltatás igénybevételére, utólagos havi forgalmi adaton alapuló felhasználási díj fizetése mellett.

2.4.      A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, a Szolgáltatást megszűntesse.

A Szolgáltatás megszüntetéséről a Szolgáltató 60 nappal előre, elektronikus levélben értesíti az érintett Felhasználót.

3. Megrendelés és számlázás

 

3.1.      A Felhasználónak a Szolgáltatás megrendelésére az alábbi módokon van lehetősége.

3.1.1.   E-mailen történő megrendelés

A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás e-mailen történő megrendelésére. E-mailes megrendelésre a Szolgáltató központi e-mail címén (info@e-ber.hu), valamint a Felhasználó részére kijelölt kapcsolattartón keresztül van lehetőség. Ezen megrendelést követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldi a megrendeléshez szükséges adatbekérőt, ami alapján megtörténhet a regisztráció, nyilvántartásba vétel.

3.1.2.   Online megrendelés

A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás online megrendelésére az e-bér online felületén a Próbaverzió kérése pontban. Az itt történt azonosítás és adatbekérés után megtörténhet a regisztráció, nyilvántartásba vétel.
A Felhasználónak lehetősége van előzetesen ingyenes megismerni a Szolgáltatást.
Amennyiben a Felhasználó a végleges használat mellett dönt, úgy már csak egy aktiválási kérést kell az Online felületen elküldenie a Szolgáltató felé.

3.2.      A Felhasználó a megrendelés során minden esetben köteles az alábbi adatokat megadni a Szolgáltató részére:

A Felhasználó köteles a megrendelés során megadott adatainak változásait haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni, valamint az adataiban bekövetkezett változás tényét hitelt érdemlően igazolni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.3.      A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Felhasználó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. A Felhasználó képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Felhasználót, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.4.      A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés  határozatlan időtartamú.

3.5       A Felhasználó a Szolgáltatásért használati díjat fizet a Szolgáltató részére.
A használati díj havonta utólagosan kerül kiszámításra, amely a számfejtési hónapban  számfejtett személyek száma és az egységár szorzata. A mindenkori egységár összege az e-bér online felületén megadásra kerül.
Külön megállapodás nélkül a használati díjról az elektronikus díjbekérő, vagy a számla a Felhasználó által megadott e-mail címre kerül megküldésre.
A Szolgáltató jogosult a felhasználási díjat egyoldalúan módosítani, melyről a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal e-mail útján értesíti a Felhasználót.
A Szolgáltató és a Felhasználó külön megállapodhatnak abban, hogy a díjfizetési időszak a havi elszámolásnál nagyobb időszak legyen.

3.6.      Amennyiben az aktuális felhasználási díj az esedékességet követő 30. naptári napig nem kerül a Felhasználó által kiegyenlítésre, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést jogosult felfüggeszteni. Amennyiben a felfüggesztést követően, a 3.7. pontban jelzett időtartam alatt az elmaradt felhasználási díj kiegyenlítésre kerül, úgy a Szolgáltató a díj megfizetését követően engedélyezi a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. Amennyiben a 3.6. pont szerinti felfüggesztés kezdőnapjától számított további 30 napon belül az elmaradt felhasználási díj kiegyenlítésére nem kerül sor, úgy a Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését jogosult véglegesen letiltani és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.7.      Amennyiben a Felhasználó a rendszerben egy éven keresztül számfejtést nem végez (nem keletkezik számlázási alap), Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését letiltani, regisztrációját és adatállományait törölni. Szolgáltatónak ez a joga akkor is fennáll, amennyiben a Felhasználó a kapcsolati E-mail címén nem elérhető.

3.8.      Bármelyik fél jogosult a Felhasználói szerződést 60 napos határidővel felmondani. A felmondás a másik fél részére megküldött e-mail értesítéssel, vagy Felhasználó által az e-bér felhasználói felületén történő értesítéssel is történhet.

3.9.      A Szolgáltatás bármely okból történő megszűnése esetén a Felhasználó az általa használt Szolgáltatáshoz a továbbiakban nem fér hozzá.

 

4. Felhasználási feltételek

 

4.1.      A Szolgáltatás a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával felhasználási jogot szerez, azonban nem szerzi meg a Szolgáltatás tulajdonjogát. A Szolgáltatás vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja.

4.2.      Jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó jogai és kötelezettségei harmadik félre át nem ruházhatóak. A Felhasználó a Szolgáltatás felhasználására harmadik félnek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik fél részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében átadni, harmadik fél számára elérhetővé tenni, harmadik féllel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként, vagy garanciájaként felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatást elemezni, visszafejteni, megváltoztatni, vagy más módon átalakítani.

4.3.      A Felhasználó köteles az egyedi Private kulcsot biztonságosan őrizni, használni, annak harmadik félhez kerülését megakadályozni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a Private kulcs harmadik fél számára megismerhetővé, vagy hozzáférhetővé vált, vagy nevében az e-bér online rendszerbe belépnek. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

4.4.      A Szolgáltatás aktiválása után a Private kulcs cseréjére nincs lehetőség. Felhasználó a biztonsága érdekében a Private kulcsról készíthet másolatot, amelyet biztonságos helyen tárol. A Private kulcs sérülése esetén a másolati példánnyal továbbra is használható e-bér rendszer. A Szolgáltató nem tud az eredetivel egyező  Private kulcsot generálni a már meglévő, letárolt adatokból. A Private kulcs nélkül a korábban tárolt személyes adatok nem visszanyerhetők.

 

5. Terméktámogatás

 

5.1.      A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás működését érintő, illetve a működés alapjául szolgáló jogszabályok változását folyamatosan nyomon követi. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szolgáltatást folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja. A megjelenő frissítésekről Szolgáltató az e-bér belépési oldalán folyamatosan tájékoztatást ad. 

5.2.      A Terméktámogatás nem tartalmazza a Felhasználó által használt rendszereknek a Szolgáltatás fogadására való alkalmassá tételét, valamint a Szolgáltatás használatán kívüli hibák, az operációs rendszer, vagy annak valamely komponensében bekövetkezett változása miatt előállt esetleges problémák kivizsgálását, valamint szoftverütközések elhárítását.

A Terméktámogatásnak továbbá nem része

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező térítésmentes szolgáltatások, valamint a külön térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.

 

6. Felelősség

 

6.1.      A Szolgáltatás kizárólag olyan módon és célra használhatók fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó-, számviteli-, munkajogi-, és társadalombiztosítási jogszabályokra.

6.2.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használhatja és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó általi Szolgáltatás használat során tanúsított magatartásért. Az e-bér Szolgáltatásban kiállított bizonylatok, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor a Felhasználó kizárólagos felelőssége és kötelessége. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az eljáró hatóságokkal, a Felhasználó által esetlegesen elkövetett jogsértések vonatkozásában, így különösen – de nem kizárólagosan – köteles a hatóság megkeresése esetén a Felhasználóról, valamint az általa felhasznált Szolgáltatásról, valamint a Szolgáltatásban tárolt, és számára hozzáférhető adatokról információt szolgáltatni.

6.3.      A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért és a Szolgáltatás használatából eredő közvetett, vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Szolgáltatás használatának, vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásban kezelt adatait rendszeresen archiválja és tárolja.

6.4.      A Szolgáltató térítésmentes Próba (demo, teszt) elérési lehetőséget biztosít az e-bér online rendszer kipróbálására annak érdekében, hogy a Felhasználónak teljes egészében lehetősége legyen megismerni a Szolgáltatás működését és funkcióit. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó a Szolgáltatás megrendelését megelőzően a fenti lehetőséget elmulasztja.
Szolgáltató a Próba lehetőséget időben és adatmennyiségben korlátozottan biztosítja.

6.5.      A Szolgáltatás és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás hibamentesen és zavartalanul működjön, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a Felhasználó a használat megkezdése előtt és a Szolgáltatás kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Fentiekre tekintettel a Szolgáltató semmilyen esetre sem szavatolja, hogy a Szolgáltatás kielégíti a Felhasználó üzleti folyamatai által támasztott egyedi igényeket, valamint, hogy megfelel a Felhasználó valamennyi felhasználói elvárásának.

6.6.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű üzemeltetéséhez, köteles a Szolgáltató részére minden adatot és információt biztosítani, amely egy esetleges kivizsgáláshoz szükséges.

 

7. Adatvédelem és adatkezelés

 

7.1.      A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint kezeli. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

8. Szerzői jogok

 

8.1.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felépítése, a Szolgáltatásban található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, védjegy, valamint a Szolgáltatás működésének alapjául szolgáló valamennyi egyéb informatikai megoldás vonatkozásában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

8.2.      A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatók, nem sokszorosíthatók, vagy tárolhatók.

 

9. Titoktartás

 

9.1.      A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

9.2.      A Szolgáltató és a Felhasználó üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

9.3.      A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

9.4.      A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra

 

10. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

 

10.1.    A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – az e-bér online felületen a Felhasználói belépést követően terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.

10.2.    Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az egymással folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

10.3.    A Felhasználó jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

10.4.    A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

11. ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót az e-bér Szolgáltatás használata során megjelenő rendszerüzenetben, illetve elektronikus levélben tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Szolgáltatás használatának megkezdésével válnak hatályossá.

 

A jelen ÁSZF 2022.június 01. napjától hatályos.

 

2022.03.30-ig érvényes ÁSZF

2022.05.31-ig érvényes ÁSZF