Általános Szerződési Feltételek

 

1. Szerződésben résztvevők, szerződés tárgya

1.1.      Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések az

mint Szolgáltató (a továbbiakban: ePont) a https://e-ber.hu (továbbiakban: e-bér)  weboldalán elérhető szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2.      Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse az e-bér.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá az ePont, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3.      Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4.      Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és az ePont által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során, illetve az egyes szolgáltatások megigénylése során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5.      Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törléséig.

 

2. Általános rendelkezések

2.1.        A Felhasználó a Szolgáltatásokat – azok jellegére tekintettel – kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körében használja és veszi igénybe.

2.3.        A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás előzetes regisztrációját követő ePont által történő nyílvántartásba vételétől a  Szolgáltatás igénybevételére,  utólagos havi forgalmi adaton alapuló felhasználási díj fizetése mellett.

2.4.        A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa,  javítsa,  kiegészítse, a Szolgáltatást megszűntesse.

A Szolgáltatás megszüntetéséről a Szolgáltató 60 nappal előre, elektronikus levélben értesíti az érintett Felhasználót.

3. Megrendelés és számlázás

3.1.        A Felhasználónak a Szolgáltatás megrendelésére az alábbi módokon van lehetősége.

3.1.1.     E-mailen történő megrendelés

A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás e-mailen történő megrendelésére. E-mailes megrendelésre a Szolgáltató központi e-mail címén (info@e-ber.hu), valamint a Felhasználó részére kijelölt kapcsolattartón keresztül van lehetőség. Ezen megrendelést követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldi a megrendeléshez szükséges adatbekérőt, ami alapján megtörténhet a regisztráció, nyílvántartásba vétel.

3.1.2.     Online megrendelés

A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás online megrendelésére az e-bér online felületén a Próbaverzió kérése pontban. Az itt történt azonosítás és adatbekérés után  megtörténhet a regisztráció, nyílvántartásba vétel. 
A Felhasználónak lehetősége van előzetesen ingyenes megismerni a Szolgáltatást.
Amennyiben a Felhasználó a végleges használat mellett dönt, úgy már csak egy aktiválási kérést kell az Online felületen elküldenie a Szolgáltató felé.

3.2.        Az Felhasználó a megrendelés során minden esetben köteles az alábbi adatokat megadni a Szolgáltató részére:

A Felhasználó köteles a megrendelés során megadott adatainak változásait haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni, valamint az adataiban bekövetkezett változás tényét hitelt érdemlően igazolni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.3.        A Szolgáltató nem köteles vizsgálni az Felhasználó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. Az Felhasználó képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Felhasználót, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.4.     A Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jogot a Szolgáltató határozatlan időtartamra biztosítja a Felhasználó részére. A Felhasználó a Szolgáltatás használatáért havi felhasználási díjat fizet a Szolgáltató részére a tárgyhónapot követően. Az igénybevett Szolgáltatásban a hónap során számfejtett személyek számának alapján kerül kiszámításra a felhasználási díj. A mindenkori egységár összege az e-bér online felületén kiírásra kerül.
Az esedékes felhasználási díjra vonatkozó elektronikus díjbekérő,  számla minden hónap 20. napjáig kerül megküldésre a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Szolgáltató jogosult a felhasználási díjat egyoldalúan módosítani, melyről a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban vagy e-mail útján értesíti a Felhasználót.

3.5.     Amennyiben az aktuális felhasználási díj az esedékességet követő 30. naptári napig nem kerül a Felhasználó által rendezésre, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést  jogosult felfüggeszteni.

3.6.     Amennyiben a 3.5. pont szerinti felfüggesztés időtartama alatt az elmaradt felhasználási díj kiegyenlítésre kerül, úgy a Szolgáltató a díj megfizetését aktiválja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

 3.7.      Amennyiben a 3.5. pont szerinti felfüggesztés kezdőnapjától számított 60 napon belül az elmaradt felhasználási díj kiegyenlítésére nem kerül sor, úgy a Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését jogosult véglegesen letiltani és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.8.     Bármelyik fél jogosult a Felhasználói szerződést 60 napos határidővel felmondani. A felmondás vagy a másik fél részére címzett írásbeli nyilatkozattal, vagy az e-bér felhasználói felületén történő értesítéssel is történhet.

3.9.        A Szolgáltatás bármely okból történő megszűnése esetén a Felhasználó az általa használt Szolgáltatáshoz a továbbiakban nem fér hozzá.

 

4. Felhasználási feltételek

 

4.1.        A Szolgáltatás a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával felhasználási jogot szerez, azonban nem szerzi meg a Szolgáltatás tulajdonjogát. A Szolgáltatás vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja.

4.2.        A Felhasználó a Szolgáltatásnak kizárólag üzleti célokra történő használatára jogosult. Jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó harmadik személyre át nem ruházható. A Felhasználó a Szolgáltatás felhasználására harmadik személynek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni, illetőleg a saját harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként vagy garanciájaként felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatást  elemezni, visszafejteni, megváltoztatni vagy más módon átalakítani.

4.3.        A Felhasználó köteles az egyedi Private kulcsot biztonságosan őrizni, használni, annak harmadik személyhez kerülését megakadályozni.  A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a Private kulcs harmadik személy számára megismerhetővé vagy hozzáférhetővé vált, nevében az e-bér online rendszerbe belépnek. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

4.4        A Szolgáltatás aktiválása után a Private kulcs cseréjére nincs lehetőség. Felhasználó a biztonsága érdekében a Private kulcsról készíthet másolatot, amelyet biztonságos helyen tárol. A kulcs sérülése esetén a másolati példánnyal továbbra is használható e-bér. A Szolgáltató sem tud az eredetivel egyező új Private kulcsot generálni a már meglévő, letárolt  adatokra.
Az eredeti tartalmú kulcs nélkül a korábban tárolt személyes adatok nem visszanyerhetők.

 

5. Terméktámogatás

 

5.1.      A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás működését érintő, illetve a működés alapjául szolgáló jogszabályok változását folyamatosan nyomon követi. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szolgáltatást folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja.  A megjelenő frissítésekről Szolgáltató az e-bér belépési oldalán  folyamatosan tájékoztatást ad. 

5.2.      A Terméktámogatás nem tartalmazza a Felhasználó által használt rendszereknek a Szolgáltatás fogadására való alkalmassá tételét, valamint a Szolgáltatás használatán kívüli hibák, az operációs rendszer vagy annak valamely komponensében bekövetkezett változása miatt előállt esetleges problémák kivizsgálását, valamint szoftverütközések elhárítását.

A terméktámogatásnak továbbá nem része

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező térítésmentes szolgáltatások, valamint a külön térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.

 

6. Felelősség

 

6.1.        A Szolgáltatás kizárólag olyan módon és célra használhatók fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó-, számviteli-, munkajogi-, és társadalombiztosítási jogszabályokra.

6.2.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó a Szolgáltatás használata során tanúsított magatartásért. Az e-bér  Szolgáltatásban kiállított bizonylatok, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor az Felhasználó kizárólagos felelőssége és kötelessége. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az eljáró hatóságokkal, a Felhasználó által esetlegesen elkövetett jogsértések vonatkozásában, így különösen – de nem kizárólagosan – köteles a hatóság megkeresése esetén a Felhasználóről, valamint az általa használt Szolgáltatásról, valamint a Szolgáltatásban tárolt és számára hozzáférhető adatokról adatot szolgáltatni.

6.3.        A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért és a Szolgáltatás használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Szolgáltatás használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szolgáltatás helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásban kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten mentse, archiválja és tárolja.

6.4.        A Szolgáltató térítésmentes demo (próba, teszt) elérési lehetőséget biztosít az e-bér online rendszer kipróbálására annak érdekében, hogy a Felhasználónak teljes egészében lehetősége legyen megismerni a Szolgáltatás működését és funkcióit. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó a Szolgáltatás megrendelését megelőzően a fenti lehetőséget elmulasztja.
Szolgáltató a Próba elérési lehetőséget időben és adatmennyiségben korlátozottan biztosítja.

6.5.        A Szolgáltatás és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás hibamentesen és zavartalanul működjön, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a Felhasználó a használat megkezdése előtt és a Szolgáltatás kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Fentiekre tekintettel, a Szolgáltató semmi esetre sem szavatolja, hogy a Szolgáltatás kielégíti a Felhasználó üzleti folyamatai által támasztott egyedi igényeket, valamint, hogy megfelel a Felhasználó valamennyi felhasználói elvárásának.

6.6.        A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű üzemeltetéséhez, köteles a Szolgáltató részére minden adatot és információt biztosítani, amely a kivizsgáláshoz szükséges.

 

7. Adatvédelem és adatkezelés

 

7.1.      A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint kezeli. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

8. Szerzői jogok

 

8.1.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felépítése, a Szolgáltatásban található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, védjegy, valamint a Szolgáltatás működésének alapjául szolgáló valamennyi egyéb informatikai megoldás vonatkozásában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

8.2.      A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatóak, nem sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

 

9. Titoktartás

 

9.1.      A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

9.2.      A Szolgáltató és a Felhasználó üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

9.3.      A Szolgáltató és a Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

9.4   A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra

 

10. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

 

10.1.      A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – az e-bér online felületen a Felhasználói belépést követően terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.

10.2.      Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

10.3.      A Felhasználó jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

10.4.      A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

11. ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket az e-bér Szolgáltatás használata során megjelenő rendszerüzenetben, illetve elektronikus levélben tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Szolgáltatás használatának megkezdésével válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

 

A jelen ÁSZF 2021.október 01. napjától hatályos.